YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ve SANAYİ A.Ş.  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ANKARA

Şirketimizin 2021 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 12.05.2022 Perşembe günü saat 10:30’da, HOLIDAY INN Hotel – ÇUKURAMBAR İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, adresleri bilinen ortaklarımıza taahhütlü olarak toplantı tarihinden en az 3 hafta önce postalanacak ve şirketimizin websitesi üzerinden de duyurulacaktır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde de ilan edilecektir.
Şirketimizin 2021 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli, Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor 20.04.2022 tarihinden itibaren şirketimizin ortaklarla ilişkiler merkezinin bulunduğu Ankara şube adresinde ve ayrıca şirket web adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi alacakları makbuzu ibraz ederek toplantı giriş kartlarını almaları gerekmektedir.
Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan linkteki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter’den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere, vekalet verenin Noter tasdikli imza sirkülerini/imza beyannamelerini eklemeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

vekaletname örneği için tıklayınız

 

12/05/2022 TARİHLİ 2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

2-2021 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3-Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4-İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi

6-Yönetim Kurulu Üye Seçimi

7- Bağımsız Denetçi Seçimi

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

9-Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

10-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

11-Dilek ve Temenniler/Kapanış

Hakkımızda

Yibitaş Yozgat Çimento Fabrikası, Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., 1973 yılında 696.000 m2 alan üzerine kurulmuş olup, Yozgat – Ankara karayolunun 20. km’sinde çimento üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Duyurular

Yibitaş Yozgat tarafından yapılan tüm duyurular ve açıklamalar

İletişim

Bizimle iletişime geçin

Yibitaş Yozgat

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

İNTERNET SİTESİ GENEL ZİYARETÇİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

1. Bu internet sitesine giren kişiler kişisel verilerinin ve hassas kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir.

2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

 • 3.1. IP numarası,
 • 3.2. Konum bilgisi,
 • 3.3. Tarih ve saat bilgisi,
 • 3.4. Cihaz bilgisi,
 • 3.5. Tarayıcı bilgisi,
 • 3.6. Dil bilgisi
 • 3.7. Ülke bilgisi
 • 3.8. Şehir bilgisi
 • 3.9. Geldiği kaynak yer bilgisi,
 • 3.10. İşletim sistemi bilgisi
 • 3.11. Servis sağlayıcı bilgisi,
 • 3.12. Ekran çözünürlüğü bilgisi,
 • 3.13. Ziyaret edilen sayfalar
 • 3.14. Ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre bilgisi,
 • 3.15. Edinme bilgisi,
 • 3.16. Davranış bilgisi
 • 3.17. Dönüşüm bilgisi
 • 3.18. Yönlendiren tarafından bildirilen yaş bilgisi
 • 3.19. Yönlendiren tarafından bildirilen cinsiyet bilgisi
 • 3.20. Site içi arama bilgisi

4. Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesinde ziyaretçi bilgileriniz google analytics, sosyal medya ve dijital pazarlama kanalları ve benzeri yazılımlar aracılığıyla elde edilip kaydedilmektedir.

5. Kişisel verilerinizin işlenmesi; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

 • 5.1. Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak
 • 5.2. Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,
 • 5.3. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
 • 5.4. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • 5.5. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • 5.6. Verilerin merkezileştirilmesi
 • 5.7. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi. Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda düzenlendiği şekilde şirket internet sitesi ziyaret kaydınızın gerçekleştiği tarihin yer aldığı takvim yılının son gününden itibaren 10 yıl sonra mesai saati bitimine kadar silinecektir.

7. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • 7.1. Kolluk kuvvetleri
 • 7.2. Mahkemeler
 • 7.3. Savcılıklar
 • 7.4. Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar
 • 7.5. Şirket bünyesinde çalışan veya sözleşmeli kurum avukatları
 • 7.6. Şirket yönetim ve icra kurulu
 • 7.7. Şirket Teftiş Kurulu
 • 7.8. Şirket idari birim yönetimi
 • 7.9. Şirket Bilgi İşlem Bölümü
 • 7.10. Şirket Satış ve Pazarlama Bölümü
 • 7.11. Özel bilgi güvenliği şirketi yönetimi
 • 7.12. Şirketin yurt dışındaki üst yönetimi

8. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ; Bilgi Güvenliği Politikasında Belirtildiği Üzere Şirket Kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • 8.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 • 8.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.
 • 8.3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

9. Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

 • 9.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • 9.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • 9.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • 9.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • 9.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • 9.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • 9.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • 9.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 • 9.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

11. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki şekilde yapılabilir.

 • 11.1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • 11.2. Noter vasıtasıyla,
 • 11.3. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta ile
 • 11.4. Şirket posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo.

Veri Sorumlusu: YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

E-posta adresi :kvk_bilgi@vcimentos.com

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Alper ERDEM