İNTERNET SİTESİ GENEL ZİYARETÇİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

1. Bu internet sitesine giren kişiler kişisel verilerinin ve hassas kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir.

2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

 • 3.1. IP numarası,
 • 3.2. Konum bilgisi,
 • 3.3. Tarih ve saat bilgisi,
 • 3.4. Cihaz bilgisi,
 • 3.5. Tarayıcı bilgisi,
 • 3.6. Dil bilgisi
 • 3.7. Ülke bilgisi
 • 3.8. Şehir bilgisi
 • 3.9. Geldiği kaynak yer bilgisi,
 • 3.10. İşletim sistemi bilgisi
 • 3.11. Servis sağlayıcı bilgisi,
 • 3.12. Ekran çözünürlüğü bilgisi,
 • 3.13. Ziyaret edilen sayfalar
 • 3.14. Ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre bilgisi,
 • 3.15. Edinme bilgisi,
 • 3.16. Davranış bilgisi
 • 3.17. Dönüşüm bilgisi
 • 3.18. Yönlendiren tarafından bildirilen yaş bilgisi
 • 3.19. Yönlendiren tarafından bildirilen cinsiyet bilgisi
 • 3.20. Site içi arama bilgisi

4. Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesinde ziyaretçi bilgileriniz google analytics, sosyal medya ve dijital pazarlama kanalları ve benzeri yazılımlar aracılığıyla elde edilip kaydedilmektedir.

5. Kişisel verilerinizin işlenmesi; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

 • 5.1. Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak
 • 5.2. Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,
 • 5.3. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
 • 5.4. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • 5.5. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • 5.6. Verilerin merkezileştirilmesi
 • 5.7. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi. Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikamızda düzenlendiği şekilde şirket internet sitesi ziyaret kaydınızın gerçekleştiği tarihin yer aldığı takvim yılının son gününden itibaren 10 yıl sonra mesai saati bitimine kadar silinecektir.

7. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • 7.1. Kolluk kuvvetleri
 • 7.2. Mahkemeler
 • 7.3. Savcılıklar
 • 7.4. Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar
 • 7.5. Şirket bünyesinde çalışan veya sözleşmeli kurum avukatları
 • 7.6. Şirket yönetim ve icra kurulu
 • 7.7. Şirket Teftiş Kurulu
 • 7.8. Şirket idari birim yönetimi
 • 7.9. Şirket Bilgi İşlem Bölümü
 • 7.10. Şirket Satış ve Pazarlama Bölümü
 • 7.11. Özel bilgi güvenliği şirketi yönetimi
 • 7.12. Şirketin yurt dışındaki üst yönetimi

8. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ; Bilgi Güvenliği Politikasında Belirtildiği Üzere Şirket Kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • 8.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 • 8.2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.
 • 8.3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

9. Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

 • 9.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • 9.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • 9.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • 9.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • 9.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • 9.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • 9.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • 9.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
 • 9.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

11. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki şekilde yapılabilir.

 • 11.1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • 11.2. Noter vasıtasıyla,
 • 11.3. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta ile
 • 11.4. Şirket posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo.

Veri Sorumlusu: YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

E-posta adresi :kvk_bilgi@vcimentos.com

Veri Sorumlusu Temsilcisi: Alper ERDEM