YBTAS HISSE SENETLERININ BORSADA KAYDİLEŞTİRİLMESİ Şirketimiz Hisseleri 09.08.2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’un Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı öncesi, Sermaye Piyasası Kanunu 13. Maddesinin 4.bendi “Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” Şeklindeydi. Anayasa Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.10.2015 tarihli ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararıyla üçüncü cümlede yer alan “ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz.” ifadesi ile dördüncü, beşinci ve altıncı cümleleri (“Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.”) Anayasa’nın 13 ve 35 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu iptal işlemi ile kaydileşmeye ilişkin süre sınırlaması ortadan kalkmış olup, YTM’ye intikali de yapılmayacaktır. Ancak, sermaye piyasası araçlarını elinde bulunduran ortaklarımızın, alım satım işlemlerini borsada yapabilmesi için, kaydileştirme işlemlerini yapmasına ilişkin zorunlulukları devam etmektedir. Saygılarımızla