Aşağıdaki metni dilerseniz WORD formatında buraya tıklayarak indirebilir ve yazdırabilirsiniz. 

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ

TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 ANKARA

Şirketimizin 2019 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 21.07.2020 Salı günü saat 14:00’da, POINT OTEL ANKARA – 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya, Ankara adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, adresleri bilinen ortaklarımıza taahhütlü olarak toplantı tarihinden en az 3 hafta önce postalanacak ve şirketimizin websitesi üzerinden de duyurulacaktır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde de ilan edilecektir.

 

Şirketimizin 2019 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli, Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor 25.06.2020 tarihinden itibaren şirketimizin ortaklarla ilişkiler merkezinin bulunduğu Ankara şube adresinde ve ayrıca şirket web adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

 

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi alacakları makbuzu ibraz ederek toplantı giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

 

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter’den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere, vekalet verenin Noter tasdikli imza sirkülerini/imza beyannamelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

21/07/2020 TARİHLİ 2019 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

2-2019 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki

3-Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

4-İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbra Edilmesi

6- Bağımsız Denetçi Seçimi

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti

8-Kar Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi

9-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

10-Dilek ve Temenniler/Kapanış

 


 

VEKALETNAME

…………………………A.Ş.

…………………………..A.Ş.’nin …………………………..günü, saat …………….’da ………………………………………………..adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

         Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.      
2.      

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.