Şirketimizin 2023 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 03.07.2024 Çarşamba günü saat 10:30’da, HOLIDAY INN Hotel – ÇUKURAMBAR İşçi Blokları Mah. 1484. Sok. No:3 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ve şirketimizin websitesi üzerinden de duyurulacaktır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde de ilan edilecektir.

Şirketimizin 2023 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli, Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor 26.06.2024 tarihinden itibaren şirketimizin ortaklarla ilişkiler merkezinin bulunduğu Ankara şube adresinde ve ayrıca şirket web adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi alacakları makbuzu ibraz ederek toplantı giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter’den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere, vekalet verenin Noter tasdikli imza sirkülerini/imza beyannamelerini eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Toplantı gündemi ve vekaletname ornegi için tıklayınız

YÖNETİM KURULU